Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2012-03-21

Zapytanie cenowe na wybór Wykonawcy modernizacji pomieszczeń myjni automatycznej dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego.

 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego modernizację pomieszczeń myjni automatycznej przy ulicy Grygowej 56 w Lublinie na terenie zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. dla potrzeb montażu urządzeń dwóch myjni przejazdowych wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego, tj.:

 • myjni autobusowej Ceccato Eco-Clean LFO 435,
 • myjni Ceccato Eco-Clean LFO 545.


Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż obecnego sprzętu myjącego, zbędnego i kolidującego z nową technologią wyposażenia hali,
 • demontaż ścianek z blachy trapezowej,
 • podwyższenie bram – wjazdowej i wyjazdowej,
 • wymianę nawierzchni posadzkowych w hali,
 • instalację zbiorników podziemnych na zewnątrz budynku wraz z nowymi urządzeniami myjni wewnątrz, wykonanie nowych ścianek działowych.


Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w dwóch etapach:

 1. I etap obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu, podłączenia i uruchomienia urządzeń dwóch myjni wraz z systemem oczyszczania wody z obiegu zamkniętego,
 2. II etap obejmuje wykonanie pozostałych robót objętych dokumentacją projektową, w tym m.in. wentylacji mechanicznej oraz robót i instalacji związanych z wykonaniem wentylacji, tj. instalacji elektrycznych, sterowniczych, itp. dla urządzeń wentylacyjnych.


Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie:

 • pokrywać koszty zużytej wody i energii elektrycznej, zagospodarowania terenu, obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej,
 • zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji robót
 • oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy.
 • zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz.
 • zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu wykonawcy i podwykonawców.

 
Oprócz ceny prosimy również o podanie:

 • możliwego terminu wykonania zamówienia, przy czym wymagane jest wykonanie przedmiotu zamówienia do upływu następujących nieprzekraczalnych terminów:
  1) w zakresie robót objętych I etapem zamówienia - do dnia 15 czerwca 2012r.,
  2) w zakresie robót objętych II etapem zamówienia - do dnia 30 czerwca 2013r.
 • warunków płatności, przy czym wymagany jest minimum 21-dniowy termin płatności od dnia wystawienia danej faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia pierwszej faktury po zakończeniu i odebraniu robót objętych I etapem zamówienia oraz drugiej faktury po zakończeniu i odebraniu robót objętych II etapem zamówienia. Zastrzega się jednak, że nawet w przypadku wcześniejszego wykonania robót, faktura za dany etap zamówienia nie może zostać wystawiona wcześniej niż w dniu określonym w niniejszym zapytaniu jako ostateczny termin wykonania tego etapu robót;
 • warunków gwarancji (wymagane jest udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji na całość robót);


Ofertę zawierającą żądane informacje, sporządzoną na załączonym do zapytania „Formularzu ofertowym”, proszę złożyć do dnia 30.03.2012r. Oferta musi również zawierać „Kosztorys ofertowy” stanowiący podstawę do wyliczenia ceny ofertowej, który należy przygotować zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do niniejszego zapytania cenowego, ponieważ obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalane na podstawie kosztorysu sporządzanego w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w „Kosztorysie ofertowym” wykonawcy.


Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, kancelaria (pokój nr 2), w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na modernizację pomieszczeń myjni automatycznej przy ulicy Grygowej 56 w Lublinie”.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 81 71-00-408,
81 71-00-456 lub 81 71-00-442.
 

Formularz ofertowy (doc., pdf.)

Dokumentacja projektowa:
1.  Projekt budowlano-wykonawczy - Architektura i Konstrukcja
2. Projektu budowlany - Instalacja wod-kan, ogrzewania i wentylacji
3. Projekt budowlany - Przyłącze kanalizacji sanitarnej
4. Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne
5. Projekt wykonawczy - Instalacja, wentylacji i CT
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Specyfikacja techniczna wykonania robót - Instalacje elektryczne
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja wod-kan, C.O
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja wentylacji i CT
10. Przedmiar robót - Roboty budowlane
11. Przedmiar robót - Instalacje elektryczne
12. Przedmiar robót - wentylacja, ogrzewanie. instalacja wod-kan
 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem