Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-09-20

Postępowanie ofertowe na dostawę i bieżnikowanie opon

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę
fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów,
zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

     a)  Część pierwsza zamówienia

          Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon zgodnych z poniższym
          wyszczególnieniem:

      -  245/70 R19,5 - szacunkowa ilość 40 szt.

      -  275/70 R22,5 Kormoran C - szacunkowa ilość 381 szt.

      -  315/60 R22,5 - szacunkowa ilość 90 szt.

      b) Część druga zamówienia 

           Przedmiotem zamówienia jest  bieżnikowanie opon  zgodnych z poniższym
           wyszczególnieniem:

       -  275/70 R22,5 - szacunkowa ilość 487 szt.

2.   Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3.   Termin realizacji zamówienia: listopad 2017 r. –październik 2019 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności    
        gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej)
        oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,
        jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

     -  oświadczenie o odbiorcy zużytych opon wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie
        działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

5.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

7.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej    
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: ceny poszczególnych
      typów opon (uwzględniające koszt dostawy do magazynu zamawiającego), producenta
      opon, okres i warunki gwarancji (min. 24 miesiące), warunki płatności, termin realizacji dostawy
      od dnia złożenia zamówienia oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania
      w imieniu wykonawcy.

     Oferty należy składać:

     w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin
     w terminie do dnia 28 września 2017 r. do godz. 1500.

    Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
    w następujący sposób „Oferta na dostawę i bieżnikowanie opon. Nie otwierać przed dniem
    28.09.2017 r.”

8.   Termin związania ofertą: 30 dni

9.   Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. do postępowania

10. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Tomasz Och
      tel. kom.519 461 713

11. Inne istotne warunki zamówienia:

  •  dostawa opon środkiem transportu i na koszt Wykonawcy,
  •  nieodpłatny odbiór zużytych opon

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załącznik do postępowania -  umowa (doc)

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem