Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-11-10

Postępowanie ofertowe na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej”

Ogłoszenie o postępowaniu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej”
 

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu ogniw fotowoltaicznych w 20 autobusach komunikacji miejskiej marki Solaris Urbino 12. Panele fotowoltaiczne muszą bezpośrednio przetwarzać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która będzie wspomagała zasilanie instalacji pokładowej autobusu podczas pracy silnika spalinowego oraz w czasie postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej). Zamontowany system musi znacząco pokryć zapotrzebowanie pojazdu na energię elektryczną. W wyniku zastąpienia energii elektrycznej generowanej ze spalania oleju napędowego w silniku, darmową energią słoneczną, system musi zmniejszyć zużycie paliwa przez pojazdy, a tym samym ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.

Wymagania dotyczące systemu:

·         Moc systemu - minimum 1,35 kWp.

·         Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusu w sposób bezinwazyjny.

·         Panele odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

·         Wspomaganie zasilania pojazdów w sposób optymalny do panujących warunków   
  pogodowych oraz pór roku.

·         Wspomaganie zasilania pojazdów podczas pracy silnika spalinowego autobusu oraz         
  podczas jego postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej).

·         Zapewnienie pracy pozostałych paneli fotowoltaicznych przy awarii jednego lub kilku z nich.

·         Całość systemu rozmieszczona na pojeździe optymalnie ze względu na długości przewodów
  elektrycznych, na których występują straty przesyłu energii.

·         Zapewnienie rejestracji, co najmniej, następujących parametrów pracy systemu: moc
  całkowita [kW]; napięcie z baterii [V]; prąd ładowania [A]; energia całkowita [kWh]; energia 
  dzienna [kWh]; energia dostarczona przez godzinę przy niezmiennych warunkach [kWh].

2.   Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (nie później niż od 01.12.2016 r.)
do 31.12.2016 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1.1.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3.1.2.    posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego      wykonania przedmiotu zamówienia;

3.1.3.      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

3.1.4.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.2. Dokumenty, które wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

3.2.1.     Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg. załącznika nr 1
  do postępowania ofertowego).

3.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. załącznika nr 2
do postępowania ofertowego).

3.2.4. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na dostawie i montażu systemu fotowoltaicznego w co najmniej 10 autobusach komunikacji miejskiej (wg. załącznika nr 3 do postępowania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (np. referencje).

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:

5.1. pisemnie na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

5.2. faksem na numer: 81 525-42-26,

5.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl

6.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej  zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia, okres gwarancji na system, termin realizacji zamówienia, termin płatności oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,
w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godz. 15:00.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 20 autobusach komunikacji miejskiej. Nie otwierać przed dniem 18.11.2016 r.”

7.   Termin związania ofertą: 60 dni.

8.   Warunki umowy: zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Dariusz Purc -
e-mail: zp@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia: ---------------------------

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 Załączniki:
 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)  (pdf)
 Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (doc)  (pdf)
 Załącznik nr 3 - wykaz usług (doc)  (pdf)

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem