Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-03-03

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS”, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS do transportu słupów trakcyjnych i infrastruktury trakcji trolejbusowej oraz szpul z przewodem jezdnym o parametrach, które zostały określone w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego.
 • Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2016 r.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów: określono w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną spośród pojazdów spełniających wymagania zamawiającego.
 • Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kmadej@mpk.lublin.pl lub telefonicznie 81 528-97-22.
 • Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę i wszystkie informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać w jednej z niżej wymienionych form:
–    w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z 
      ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
–   za pośrednictwem faksu na numer 81 525-42-26,
–   za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres kmadej@mpk.lublin.pl,    
     w terminie do dnia 10.03.2016 r. do godz. 15.
Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę używanego samochodu ciężarowego z dźwigiem HDS. Nie otwierać przed dniem 10.03.2016 r.”

 • Termin związania ofertą: 30 dni.
 • Warunki umowy: zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą po wyborze oferty.
 • Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Krzysztof Madej
  –tel. 81 528-97-22.
 • Inne istotne warunki zamówienia: wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego.  
   

Załącznik do zapytania (pdf)

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.


 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem