Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2019-07-25

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:
 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

a)    Część pierwsza zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 320 szt. fabrycznie nowych (bezzwrotnych) akumulatorów rozruchowych, kwasowych, ołowiowych, formowanych jednej marki spośród niżej wymienionych:

-         ZAP SZNAJDER, lub

-         BOSCH, lub

-         VARTA, lub

-         CENTRA

Akumulatory muszą spełniać następujące wymagania:
 - pojemność znamionowa większa lub równa 200 Ah
 - napięcie znamionowe 12 V
 - prąd rozruchowy według normy EN minimum 1100 A
 - układ biegunów zgodnie z poniższym rysunkiem

          

- maksymalne wymiary zewnętrzne akumulatora
   (dł. x szer. x wys. ) 530x233x233 mm
   

b)    Część druga zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 318 szt. fabrycznie nowych (bezzwrotnych) akumulatorów rozruchowych, kwasowych, ołowiowych, formowanych jednej marki spośród niżej wymienionych:

-         ZAP SZNAJDER, lub

-         BOSCH, lub

-         VARTA, lub

-         CENTRA

Akumulatory muszą spełniać następujące wymagania:
 - pojemność znamionowa większa lub równa 225 Ah
 - napięcie znamionowe 12 V
 - prąd rozruchowy według normy EN minimum 1200 A
 - układ biegunów zgodnie z poniższym rysunkiem

          

-  maksymalne wymiary zewnętrzne akumulatora
   (dł. x szer. x wys. ) 530x286x245 mm

2.  Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3.  Termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 r. – wrzesień 2021 r.

4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-    aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności  
     gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
     dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,
     jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

5.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.  Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem
     poczty elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

7.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej  
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: ceny poszczególnych
      typów akumulatorów (uwzględniające koszt dostawy do magazynu zamawiającego oraz
      brak oddawania zużytych akumulatorów wykonawcy przez zamawiającego
), nazwę
      producenta akumulatorów, okres i warunki gwarancji (min. 18 miesięcy), warunki płatności,
      termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz powinna być podpisana przez
      osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin

w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę akumulatorów. Nie otwierać przed dniem 14.08.2019 r.”

8.    Termin związania ofertą: 30 dni

9.    Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. do postępowania.

10.  Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Tomasz Och
        tel. kom. 519 461 713.

11. Inne istotne warunki zamówienia:

·     dostawa akumulatorów środkiem transportu i na koszt Wykonawcy,

·     zamawiający nie będzie oddawał zużytych akumulatorów.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki do postępowania:
Wzór umowy (pdf)
Klauzula RODO (pdf)

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem