Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2019-07-24

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na dzierżawę blokad alkoholowych w 103 pojazdach komunikacji miejskiej

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę blokad alkoholowych
w 103 pojazdach komunikacji miejskiej,

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wraz z montażem
      urządzeń umożliwiających zbadanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę
      oraz  blokujących możliwość uruchomienia pojazdu komunikacji miejskiej w przypadku wykrycia   
      alkoholu.  Zamówienie obejmuje montaż blokad alkoholowych w 53 autobusach i 50 trolejbusach 
      oraz ich  dzierżawę. Wszelkie naprawy w okresie dzierżawy wykonywane będą przez wykonawcę
      w ramach czynszu dzierżawy, bez naliczania dodatkowych opłat. Urządzenia muszą umożliwiać
      programowanie okresów kontroli alkoholu, logowanie kierowców, przechowywanie
      zaszyfrowanych danych: daty, godziny, zmierzonego stężenia alkoholu, oddanie lub odmowę
      oddania próbki  oddechu,  uruchomienie i zatrzymanie silnika, próby ingerencji w system osoby
      nieuprawionej, itp.
      Wykonawca  dostarczy oprogramowanie wraz z licencją, które umożliwiało będzie 
      bezprzewodowy odbiór  powyższych danych z urządzeń oraz ich analizę. Ponadto system
      powinien być wyposażony w moduł  GPRS lub kompatybilny z zamontowanym w pojeździe. 
      Urządzenia muszą być zgodne  z normą PN-EN 50436-1:2014: Blokady alkoholowe. Metody
      badania i wymagania dotyczące  parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu
      pojazdów przez nietrzeźwych kierowców. Blokady muszą posiadać aktualne świadectwo
      homologacji, zapewniać bezawaryjną  pracę w warunkach atmosferycznych zimowych oraz
      letnich występujących w miejscu użytkowania  pojazdów. Ponadto w przypadku awarii alkomatu,
      urządzenie powinno być wyposażone w system uruchomienia pojazdu przez osobę do tego
      uprawioną – zastosowane rozwiązanie wymaga  uzgodnienia i akceptacji zamawiającego.
      Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić min. 6 pracowników zamawiającego oraz wyposażyć w
      min. 1 urządzenie pozwalające dokonywać ich  kalibracji, obsług i napraw. W ramach zaoferowanej
      ceny systemy blokad alkoholowych muszą  zostać dostarczone do siedziby zamawiającego w
      Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56 oraz zamontowane w pojazdach.

2.   Termin realizacji zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń do 06.09.2019 r., dzierżawa na okres 24
      miesięcy od odbioru ostatniej z zamontowanych blokad alkoholowych.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
      Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji zamówień o charakterze odpowiadającym
      przedmiotowi niniejszego zamówienia. W celu wykazania doświadczenia do oferty należy dołączyć
      referencje potwierdzające realizację co najmniej 2 zamówień obejmujących montaż blokad
      alkoholowych zgodnych z normą PN-EN 50436-1:2014 w pojazdach komunikacji miejskiej.

      Każde z zamówień musi obejmować dostawę i montaż minimum 20 urządzeń.

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty 
      elektronicznej  na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: miesięczny koszt dzierżawy
      za 1 urządzenie, łączną cenę oferty za dzierżawę wszystkich blokad alkoholowych w okresie
      24 miesięcy, warunki płatności, termin realizacji oraz być podpisana przez osobę upoważnioną
      do występowania w imieniu wykonawcy. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
      w  ofercie ceny i warunków wykupu urządzeń po okresie ich dzierżawy (zamawiający będzie miał
      prawo pierwokupu użytkowanych blokad alkoholowych).

Oferty należy składać (w formie skanu podpisanego dokumentu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl w terminie do dnia 31.07.2019 r.
do godz. 1500
(w temacie maila proszę wpisać „Oferta na blokady alkoholowe”).

7.   Termin związania ofertą: 30 dni

8.   Warunki umowy: Szczegółowe warunki zostaną uzgodnione z wykonawcą, który złoży     
      najkorzystniejszą ofertę. Umowa zawierała będzie zapis o możliwości jej rozwiązania
      po 12 miesiącach dzierżawy urządzeń, za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania:

1)   Marcin Kocot - tel. 694-447-575, e-mail: mkocot@mpk.lublin.pl

2)   Krzysztof Kraczek - tel. 518-757-591, e-mail: kkraczek@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający zastrzega, że do wykonania montażu urządzeń
      może  udostępnić nie więcej niż 10 pojazdów dziennie.

  Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania  
  przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

  Klauzula informacyjna RODO (pdf)

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem