Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki: Solaris Trollino i Ursus

 Zaproszenie do składania ofert

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Oferty na dostawy, zachowujące ważność w okresie luty 2019 r. - lipiec 2019 r., należy składać w oparciu o bazę asortymentową w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta
  • Nazwa - nazwa towaru
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku

I.   Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1.  Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

-    produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego
     oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu
     (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),

-    w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą
     posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części
     innych producentów. 

2.  Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części
     w pojeździe.

3.  Dostawa realizowana będzie transportem wykonawcy lub zleconym przez wykonawcę
     na jego koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia
     do magazynów zamawiającego, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56.

4.  Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia
     doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze,
     pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

6.  Zamawiający w oparciu o złożone oferty wykonawców tworzy bazy
     asortymentowo-cenowe, stanowiące podstawę do tworzenia zamówień. Ilości zamawianego towaru
     będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego – ilości podane
     w rubrykach „zużycie w 2017” oraz „zużycie w 2018” mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.  W przypadku otrzymania przez zamawiającego kilku ofert o takiej samej najkorzystniejszej
     cenie, zamawiający wystąpi o złożenie dodatkowych ofert w celu wybrania wykonawcy, którego
     oferta będzie najkorzystniejsza.

8.  Zakupy pozycji nie wymienionych w bazach asortymentowych realizowane będą
     indywidualnie w oparciu o dodatkowe postępowania - uzupełniające zaproszenia
     do składania ofert.

II.  Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty cenowe należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik do zapytania).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe, także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty, powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika, w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika
wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu
.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2019r. w następujących formach:

1.  pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub
     na nośniku elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

2.  Oświadczenie oraz pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
     ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na
     sukcesywną dostawę filtrów do pojazdów komunikacji miejskiej”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać:

-    aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej
     Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające 
     uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one
     z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

-    oświadczenie o zaakceptowaniu określonych w zaproszeniu do składania ofert zasad
     składania ofert oraz warunków realizacji zamówień, którego wzór stanowi załącznik
     do zaproszenia. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej.

 
III. Warunki  realizacji dostaw

1.  Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

-    zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez
     Wykonawcę w oświadczeniu,

-    Zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien
     być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1300,

Do każdorazowej dostawy wykonawca dołączy kopię zamówienia, którego dotyczy dostawa.

2.   W przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
      z zamówieniem, odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
      z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

3.   W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy, zamawiający zgłosi
      reklamację wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

-     Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
      w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

-     Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
      w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

4.    Rezygnacja ze współpracy – wykluczenie wykonawcy

       W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części zamówionego towaru, zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, wykluczyć Wykonawcę w przedmiotowej pozycji asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty oraz naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

1)  Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że  
     w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia
     roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną  
     na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2)  Jeżeli wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje
     o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę
     przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca
     obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą umowną
     w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego
     terminu dostawy do dnia poinformowania wykonawcy o rezygnacji z realizacji zamówienia.

3)  Jeżeli ilość odrzuconych pozycji asortymentowych z oferty wykonawcy, które zostały
     odrzucone przekroczy 5% ilości uznanych u tego wykonawcy jako najkorzystniejsze
     w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wykonawca może zostać wykluczony
     ze współpracy na okres obowiązywania bieżącej oferty.

5.  W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu pozycji
     asortymentowych, zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył
     kolejną najkorzystniejszą ofertę.

6.  Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały
     okres obowiązywania niniejszej oferty.

7.  Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, wykonawca
     może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

 

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował
u wybranego wykonawcy. 

Załączniki do zaproszenia: 
 
Oświadczenie (doc)
 
Filtry (xls)

Dane kontaktowe:
Tomasz Och – tel. 519 461 713
Mariola Rutkowska – tel. 81 71-00-388
adres email: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem