Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2018-11-15

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o., zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa płynu – wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue), przeznaczonego do eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów z silnikami diesla spełniającymi normy EURO IV, V i VI, w szacunkowej ilości 200 000 litrów w okresie roku od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w normie ISO 22241.

2.   Termin realizacji zamówienia: w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy (przewidywany termin od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r.).

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-      aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. pełnomocnictwo).

-      wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji dostaw płynu – wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue), które należy wykazać przedkładając referencje poświadczające należyte wykonanie dostaw (minimum 2 referencje).

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia uwzględniającą koszt dostawy, formę i termin płatności (w dniach kalendarzowych) oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

   w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 15:00. Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę płynu AdBlue. Nie otwierać przed dniem 26.11.2018 r. do godz. 15:00”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni.

8.   Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr. 1 do postępowania ofertowego.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Rutkowska Mariola,
tel. 81 71 00 388.

10. Inne istotne warunki zamówienia: dostawy realizowane transportem, na koszt i ryzyko wykonawcy do dwóch punktów odbioru:

a)   stacja paliw zamawiającego w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56 - jeden raz w tygodniu w ilości od 2 000 do 3 000 litrów,

b)   zajezdnia zamawiającego w Lublinie przy ul. Stefczyka 40 - dwa razy w miesiącu w ilości około 2 000 litrów.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 wzór umowy
2. Klauzula informacyjna RODO
 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem