Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


Postępowanie ofertowe na dzierżawę stacji paliw

05 LISTOPADA 2010 

Postępowanie ofertowe na dzierżawę stacji paliw

 

OGŁOSZENIE


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Grygowej 56.

Ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę stacji paliw usytuowanej przy Al. Kraśnickiej 25  w Lublinie.

Stacja Paliw zlokalizowana jest bezpośrednio przy ruchliwej ulicy Nałęczowskiej prowadzącej w kierunku Nałęczowa i Kazimierza.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).

Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa przez okres pięciu lat od podpisania umowy nieruchomości składającej się z obiektu stacji paliw w skład którego wchodzą:

1)  Budynek Stacji Paliw o powierzchni 58 m2 z sanitariatem, pomieszczeniem biurowym, punktem sklepowym   i kasowym;

2)  Pylon cenowy;

3)  Zadaszenie nad dystrybutorami z wizualizacją LOTOSU i oświetleniem terenu;

4)  Podjazdy do dystrybutorów i wysepki wyłożone kostką brukową;

5)  Dystrybutory:

- do etyliny z czterema pistoletami nalewczymi;

- LPG z jednym pistoletem nalewczym;

- oleju napędowego z czterema pistoletami nalewczymi.

6)  Zbiorniki do przechowywania produktów naftowych:

a. zbiornik 24000 l na ON      –   laminowany dwupłaszczowy z monitoringiem wycieku,
b. zbiornik 24000 l na E95      –   laminowany dwupłaszczowy z monitoringiem wycieku,
c. zbiornik 11000 l na E98      –   laminowany dwupłaszczowy z monitoringiem wycieku,
d. zbiornik 24000 l      –   pusty, po etylinie, bez laminowania,
e. zbiornik 2850 l w dyspozycji MPK      –   magazyn 05, olej przepracowany
f. zbiornik 2850 l w dyspozycji MPK      –   magazyn 05, olej przepracowany
g. zbiornik 5000 l      –   pusty, bez laminowania.
 

7)  Dwa zbiorniki gazu LPG o pojemności 4800 dm3 każdy /obecny użytkownik dzierżawi zbiorniki od  firmy zewnętrznej/;

8)  Komplet łat pomiarowych do zbiorników produktów naftowych;

Obiekt posiada zezwolenie na użytkowanie i spełnia warunki techniczne wymagane dla stacji paliw w świetle obowiązujących przepisów.
Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości dostępne są w MPK Lublin Sp. z o.o. w dni robocze w godz.: 7:30 – 14:30.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Cezary Gnieciak – Kierownik dz. Technicznego tel: 81 75-00-442 /608-328-018/

Cena minimalna miesięcznej dzierżawy wynosi 12 000,00 zł
( słownie: dwanaście tysięcy) netto+ podatek VAT .

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dołączyć do oferty:

  1. Nazwę firmy, adres, nr telefonu, faksu.
  2. Wypis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja działalności gospodarczej); w przypadku, gdy uprawnionymi do reprezentowania firmy są inne osoby, niż wynikające z tych ewidencji należy podać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL.
  3. Decyzję w sprawie nadania NIP.
  4. Aktualne zaświadczenie o niekaralności.
  5. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta oraz należy umieścić napis:

„Oferta na dzierżawę stacji paliw MPK Lublin przy Al. Kraśnickiej 25 /iaktualna data/.”

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu tych kosztów.

Termin składania ofert upływa dnia: 22.11.2010r. o godz. 12.00

Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin pokój nr 2 , sekretariat -nie później niż do dnia: 22.11.2010r. do godz. 12.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2010r. o godz. 12.10 w budynku biurowym MPK Lublin  Sp. z o.o. ul. Grygowej 56, sala konferencyjna.

WYDZIERŻAWIAJĄCY wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy.

WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia bądź odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

2. Wezwania Oferenta do aktualizacji złożonej oferty.

3. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych.

Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty oraz nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonanego wyboru oferenta.

 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
Załącznik nr 1
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
Dane oferenta:
 
Nazwa:……………………………............................................
 
Adres……………………………….........................................
 
Telefon……………………………...
 
Fax…………………………………..
 
e-mail..................................................
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na dzierżawę stacji paliw składam niniejszą ofertę:

Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy………………………..zł

Podatek VAT 22% w kwocie……………………………...zł

Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy …..…………………..zł

(słownie brutto: ……………………………………………zł)

Jednocześnie oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:

1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę czynszu podatków
i innych ciężarów związanych z przedmiotem dzierżawy.

3. Nie znajduje się w stanie upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania upadłościowego.

4. W stosunku do niej nie zostało wszczęte:

- postępowanie egzekucyjne

- nie zachodzą warunki do otwarcia w najbliższym czasie postępowania układowego lub upadłościowego

- postępowanie obejmujące nakaz zawieszenia płatności

- postępowanie sądowe zabraniające prawa zarządzania i rozporządzania majątkiem

5. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu, dokumentami przetargowymi, nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptuję treść dokumentów i wymagania.
Jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez WYDZIERZAWIAJĄCEGO o wybraniu oferty.

 

Data sporządzenia oferty                                                               (podpis Oferenta)

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem