Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-10-31

Postępowanie ofertowe na dostawę płynu chłodniczego i płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę płynu chłodniczego
i płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.  Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa
     płynu i koncentratu płynu chłodniczego do pojazdów oraz zimowego płynu do spryskiwaczy
     szyb samochodowych. Szczegółowe wymagania i parametry oraz szacunkowe ilości,
     zamawianych w okresie 2 lat realizacji umowy, płynu chłodniczego i płynu do spryskiwaczy
     szyb określone zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu, stanowiącym
     jednocześnie Formularz oferty.

2.  Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w następujący sposób:

  •        zadanie 1 - pozycja nr 1 i 2 Formularza oferty
  •        zadanie 2 - pozycja nr 3 Formularza oferty
  •        zadanie 3 - pozycja nr 4 Formularza oferty

3.   Termin realizacji zamówienia: w okresie 2 lat od podpisania umowy (przewidywany okres 
      obowiązywania – od listopada 2017 r. do listopada 2019 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-     aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności       
      gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
      dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,
      jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

-     Certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego, Certyfikat  Bezpieczeństwa.

5.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl

7.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
      pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zostać złożona na
      formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu i zawierać wymagane
      w nim informacje. Niezależnie od liczby oferowanych pozycji należy złożyć cały Formularz
      oferty, a kolumnę „Produkt oferowany przez wykonawcę” uzupełnić jedynie w pozycjach, dla
      których składana jest oferta, natomiast pozostałe wiersze tabeli, których wykonawca nie oferuje,
      zaleca się przekreślić.

8.   Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny
      Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 1500.

      Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
      w następujący sposób „Oferta na dostawę płynu chłodniczego i płynu do spryskiwaczy szyb.
      Nie otwierać przed dniem 17.11.2017 r.”

9.   Termin związania ofertą: 30 dni

10. Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia
      o postępowaniu.

11. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Grzegorz Kulik, e-mail:
      zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl.

12. Inne istotne warunki zamówienia: dostawy realizowane środkiem transportu i na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez
      podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki do postępowania:

Załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 - wzór umowy (doc)

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem