Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-06-19

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

 Zaproszenie do składania ofert

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Oferty na dostawy, zachowujące ważność w okresie sierpień 2017r. – styczeń 2018 r., należy składać w oparciu o bazę asortymentową w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta
  • Nazwa - nazwa towaru
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku

I.   Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1.    Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

-     produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru
      katalogowego oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie
      producenta pojazdu (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),

-     w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą
      posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania
      części innych producentów. 

2.    Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i
       ochroną środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w
       Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
       technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
       (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305). Produkty objęte w/w przepisami muszą posiadać
       stosowne oznakowanie.

3.    Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części
       w pojeździe.

4.    Dostawa realizowana będzie transportem wykonawcy lub zleconym przez wykonawcę
       na jego koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do
       magazynów zamawiającego, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56.

5.   Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia
      doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze,
      pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

6.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

7.   Zamawiający w oparciu o złożone oferty wykonawców tworzy bazy
      asortymentowo-cenowe, stanowiące podstawę do tworzenia zamówień. Ilości zamawianego
      towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby  zamawiającego – ilości podane
      w rubrykach „zużycie w 2016” oraz „zużycie w 2017” mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.   W przypadku otrzymania przez zamawiającego kilku ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie,
      zamawiający wystąpi o złożenie dodatkowych ofert w celu wybrania Wykonawcy, którego oferta
      będzie najkorzystniejsza.

9.   Zakupy pozycji nie wymienionych w bazach asortymentowych realizowane będą
      indywidualnie w oparciu o dodatkowe postępowania - uzupełniające zaproszenia
      do składania ofert.

II.  Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty cenowe należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik do zaproszenia).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zaproszenia. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe, także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty, powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika, w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2017 r. w następujących formach:

1.  pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres  zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku 
     elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

2.  Oświadczenie oraz pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin”
      Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie
      z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę nowych części zamiennych elementów
      nadwozia pojazdów komunikacji miejskiej”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać:

-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej
    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia
    przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one
    z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

-   oświadczenie o zaakceptowaniu określonych w zaproszeniu do składania ofert zasad składania
     ofert oraz warunków realizacji zamówień, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.

 III. Warunki  realizacji dostaw

1.   Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

-     zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez
      wykonawcę w oświadczeniu,

-     zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien
      być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1400,

Do każdorazowej dostawy wykonawca dołączy kopię zamówienia, którego dotyczy dostawa.

2.   W przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
       z zamówieniem, odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
       z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

3.   W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy, zamawiający zgłosi reklamację 
      wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

-     wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie
      48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

-     wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
       w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

4.    Rezygnacja ze współpracy – wykluczenie wykonawcy

       W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części
       zamówionego towaru, zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia
       z przyczyn leżących po stronnie wykonawcy oraz wykluczyć wykonawcę
       w przedmiotowej pozycji  asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty
       oraz naliczyć karę umowną  w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy
       za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

1)   Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu
      1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego
      po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną
      na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2)   Jeżeli Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje
       o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie  lub zmieni cenę
       przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca
       obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą
       umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień
       przekroczenia ustalonego terminu dostawy do dnia poinformowania wykonawcy
       o rezygnacji z realizacji zamówienia.

3)   Jeżeli ilość pozycji asortymentowych z oferty wykonawcy, które zostały odrzucone
       przekroczy 5%  ilości uznanych u tego wykonawcy jako najkorzystniejsze
       w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wykonawca może zostać
       wykluczony ze współpracy  na okres obowiązywania bieżącej oferty.

5.   W przypadku rezygnacji lub wykluczenia wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych,  
       zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą
       ofertę.

6.   Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały okres 
      obowiązywania niniejszej oferty.

7.   Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, Wykonawca
      może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

 

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem
o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego  Wykonawcy. 

Załączniki do zaproszenia:
Oświadczenie (doc)
Elementy nadwozia (xls)
 

Dane kontaktowe:

Tomasz Och – tel.  519 461 713
Mariola Rutkowska – tel.  81 71-00-388
adres email: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem