Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-06-14

Postępowanie ofertowe - akumulatory

 Ogłoszenie o postępowaniu 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę akumulatorów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

a)     Część pierwsza zamówienia

        Przedmiotem zamówienia jest dostawa 314 szt. fabrycznie nowych (bezzwrotnych)
        akumulatorów rozruchowych,  kwasowych, ołowiowych, formowanych jednej marki
        spośród niżej wymienionych:

        - ZAP SZNAJDER, lub

        - BOSCH, lub

        - VARTA, lub

        - CENTRA

       Akumulatory muszą spełniać następujące wymagania:
       - pojemność znamionowa większa lub równa 200 Ah
       - napięcie znamionowe 12 V
       - prąd rozruchowy według normy EN minimum 1100 A
       - układ biegunów zgodnie z poniższym rysunkiem

          

       - maksymalne wymiary zewnętrzne akumulatora
         (dł. x szer. x wys. ) 530x233x233 mm
   

b)    Część druga zamówienia

        Przedmiotem zamówienia jest dostawa 238 szt. fabrycznie nowych (bezzwrotnych)
        akumulatorów rozruchowych,  kwasowych, ołowiowych, formowanych jednej marki
        spośród niżej wymienionych:

        - ZAP SZNAJDER, lub

        - BOSCH, lub

        - VARTA, lub

        - CENTRA

        Akumulatory muszą spełniać następujące wymagania:
        - pojemność znamionowa większa lub równa 225 Ah
        - napięcie znamionowe 12 V
        - prąd rozruchowy według normy EN minimum 1200 A
        - układ biegunów zgodnie z poniższym rysunkiem

          

        - maksymalne wymiary zewnętrzne akumulatora
          (dł. x szer. x wys. ) 530x286x233 mm

2.   Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3.   Termin realizacji zamówienia: lipiec 2017 r. – sierpień 2019 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-   aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu
    działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności
    Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego
    ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np.      
    Pełnomocnictwo).

5.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty  
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

7.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
      pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: ceny
      poszczególnych typów akumulatorów (uwzględniające koszt dostawy do magazynu
      zamawiającego oraz brak oddawania zużytych akumulatorów wykonawcy przez
      zamawiającego
), nazwę producenta akumulatorów, okres i warunki gwarancji
      (min. 18 miesięcy), warunki płatności, termin realizacji dostawy od dnia złożenia
      zamówienia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu  
      wykonawcy.

Oferty należy składać:

     w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin

     w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę akumulatorów. Nie otwierać przed dniem 30.06.2017 r.”

8.   Termin związania ofertą: 30 dni

9.   Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. do postępowania.

10. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Tomasz Och
       tel. kom. 519 461 713.

11. Inne istotne warunki zamówienia:

     · dostawa akumulatorów środkiem transportu i na koszt Wykonawcy,

     · zamawiający nie będzie oddawał zużytych akumulatorów.

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 Załacznik do postępowania - wzór umowy (doc)
 
 

 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem