Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-02-16

Postępowanie ofertowe na dostawę letnich wkładek węglowych odbieraków pantografów trolejbusowych

Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia: typ letni, impregnowany, o wymiarach: 102x26x17,5 mm,
        wykonany z materiału nie gorszego niż o symbolu CY3TA (lub odpowiednika)
        w ilości 8000 sztuk, wkładki  muszą być odpowiednie do zastosowania w trolejbusach
        posiadających głowice odbieraków typu ESKO.

2.    Termin realizacji zamówienia: w trzech partiach, tj.:

  •      do 1 kwietnia 2017r.     - 3000 sztuk
  •      do 1 maja 2017r.           - 3000 sztuk
  •      do 1 czerwca 2017r.    - 2000 sztuk

3.     Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:  
        zaoferowanie wkładek o parametrach odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.

4.     Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną

5.     Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pomocą poczty elektronicznej

6.     Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej  
        zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia
        w polskich złotych, sposób płatności, warunki gwarancji, warunki dostawy oraz być podpisana    
        przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

        Oferty należy składać:

  • w formie pisemnej na adres*   MPK Lublin sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej:    zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

w terminie do dnia 28.02.2017r. do godz 1500

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów. Nie otwierać przed dniem  28.02.2017r”                                                  

7.     Termin związania ofertą (wskazać termin w dniach z zakresu od 30 do 60 dni): 30 dni

8.     Warunki umowy (określić warunki umowy lub wskazać odpowiedni załącznik do zapytania):  
        zostaną uzgodnione z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę

9.     Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Marcin Kocot,
        tel. 81 71 00 485, e-mail: mkocot@mpk.lublin.pl

10.  Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem