Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-01-26

Postępowanie ofertowe na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 53 autobusach komunikacji miejskiej”

Ogłoszenie o postępowaniu

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 53 autobusach komunikacji miejskiej”

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu ogniw fotowoltaicznych w 53 autobusach komunikacji miejskiej marki Autosan M12LF Sancity. Panele fotowoltaiczne muszą bezpośrednio przetwarzać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która będzie wspomagała zasilanie instalacji pokładowej autobusu podczas pracy silnika spalinowego oraz w czasie postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej). Zamontowany system musi znacząco pokryć zapotrzebowanie pojazdu na energię elektryczną. W wyniku zastąpienia energii elektrycznej generowanej ze spalania oleju napędowego w silniku, darmową energią słoneczną, system musi zmniejszyć zużycie paliwa przez pojazdy, a tym samym ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.

Wymagania dotyczące systemu:

·         Moc systemu - minimum 1,35 kWp.

·         Panele fotowoltaiczne muszą zostać zamontowane na dachu autobusu w sposób bezinwazyjny,              tj. niepowodujący naruszenia konstrukcji lub poszycia dachu pojazdu.

·         Panele odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

·         Wspomaganie zasilania pojazdów w sposób optymalny do panujących warunków pogodowych
           oraz pór roku.

·         Wspomaganie zasilania pojazdów podczas pracy silnika spalinowego autobusu oraz podczas
           jego postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej).

·         Zapewnienie pracy pozostałych paneli fotowoltaicznych przy awarii jednego lub kilku z nich.

·         Całość systemu rozmieszczona na pojeździe optymalnie ze względu na długości przewodów
          elektrycznych, na których występują straty przesyłu energii.

·         Zapewnienie rejestracji oraz możliwości zgrywania przy użyciu zewnętrznej pamięci przenośnej
          typu pendrive w formie umożliwiającej dalszą analizę (np. w postaci plików: .xls, .xlsx, .csv),
          co najmniej następujących parametrów pracy systemu: moc całkowita [kW]; napięcie
           z baterii [V];prąd ładowania [A]; energia całkowita [kWh]; energia dzienna [kWh]; energia 
          dostarczona przez godzinę przy niezmiennych warunkach [kWh].

2.       Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (nie później niż od 01.03.2017 r.)
          do 31.05.2017 r.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

       3.1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    
                   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

       3.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
                  przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania                         ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
                  usługi polegające  na dostawie i montażu systemu fotowoltaicznego w co najmniej 20 
                  autobusach komunikacji miejskiej;

       3.1.3.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
                   do wykonania zamówienia;

       3.1.4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

                 3.1.4.1. posiadają środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł
                               lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł,

                 3.1.4.2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
                               prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem
                               zamówienia, na jedno i wszystkie  zdarzenia  w  okresie ubezpieczenia, na sumę 
                               gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.

3.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które zobowiązani są złożyć wykonawcy:

       3.2.1. Wypełniony przez wykonawcę formularz ofertowy (wg. załącznika nr 1
                  do postępowania ofertowego).

       3.2.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
                  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
                  do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
                  przed upływem terminu składania ofert.

       3.2.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. załącznika nr 2
                  do postępowania ofertowego).

       3.2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą wykonawcy będącego
                  osobą fizyczną lub urzędujących członków organu zarządzającego oraz podmiotu
                  zbiorowego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
                  składania ofert.

       3.2.5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
                  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
                  krótszy - w tym okresie, usług polegających  na dostawie i montażu systemu 
                  fotowoltaicznego w co najmniej 20 autobusach komunikacji miejskiej
                  (wg. załącznika nr 3 do postępowania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające
                  należyte ich wykonanie (np. referencje).

       3.2.6. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
                  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
                  zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł,
                  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

       3.2.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
                  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej                        
                  działalności, związanej   z przedmiotem zamówienia, na jedno i wszystkie zdarzenia
                  w okresie ubezpieczenia, na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.

       3.2.8. Wstępny projekt oferowanego systemu fotowoltaicznego wraz ze szczegółowym opisem
                  parametrów technicznych oraz zasad funkcjonowania systemu.

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:

      5.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia w sprawie niniejszego        
              postępowania w jednej z poniższych form:

             1)     pisemnie na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

             2)     faksem na numer: 81 525-42-26,

             3)     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl

      5.2.  Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie nie
               później niż do dnia 30.01.2017 r. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert
               nie powoduje przesunięcia terminu składania pytań. Treść zapytań
               wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej
               www.mpk.lublin.pl

6.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej        
     zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia,
     okres gwarancji na system (minimum 24 miesiące), termin realizacji zamówienia, termin płatności
     (minimum 14 dni od wystawienia faktury) oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do
     występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,
w terminie do dnia 02.02.2017 r. do godz. 15:00.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 53 autobusach komunikacji miejskiej. Nie otwierać przed dniem 02.02.2017 r.”

7.   Termin związania ofertą: 60 dni.

8.   Warunki umowy: zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Dariusz Purc -
       e-mail: zp@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia.

    10.1.   Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści                       tysięcy złotych).

    10.2.   Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej
                z poniższych form:

               1)   w pieniądzu,

               2)   w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

               3)   w gwarancjach ubezpieczeniowych.

     10.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed terminem składania ofert na
                rachunek zamawiającego w banku mBank o numerze: 88114010940000320793001001
                z oznaczeniem „WADIUM – wykonanie systemu fotowoltaicznego w 53 autobusach”.
                Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.

     10.4.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu
                powinien znajdować się w oddzielnej kopercie oznaczonej: „WADIUM – wykonanie
                systemu  fotowoltaicznego w 53 autobusach”
, którą należy umieścić w kopercie
                zawierającej ofertę wykonawcy. Kopię dokumentu wadium należy dołączyć
                bezpośrednio do oferty.

     10.5.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po dokonaniu wyboru
               najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
               którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu wadium zostanie
               zwrócone niezwłocznie po zawarciu   umowy.

    10.6. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
               z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
              pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na
              rachunek wykonawcy.

    10.7. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

             1)   odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu
                   i złożonej przez wykonawcę ofercie,

             2)   zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 Załączniki do postepowania:

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)
 Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (doc)
 Załącznik nr 3 - wykaz usług (doc)

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem