Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-12-19

Postępowanie ofertowe na "Wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D)"

Ogłoszenie o postępowaniu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D), zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem w okresie 48 miesięcy
     fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D), spełniającego warunki
     techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodu
     osobowego poruszającego się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy
     prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. Szczegółowe wymagania
     w zakresie parametrów i wyposażenia pojazdu określone zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia
     o postępowaniu.

Opłata za najem będzie cenę ryczałtową, która zawierała będzie wartość wszystkich usług oraz kosztów obsługi samochodu, w tym w szczególności:

1)   opłatę za wynajmowany samochód z limitem przebiegu w okresie 48 miesięcy najmu wynoszącym
       160 000 km (limit średnioroczny 40 000 km),

2)    koszty dostarczenia samochodu do siedziby zamawiającego w Lublinie przy ul. Antoniny
        Grygowej 56,

3)    koszty związane z rejestracją samochodu,

4)   utrzymywanie samochodu w pełnej sprawności wraz ze związanymi z tym kosztami, przeglądy
       techniczne i serwisowe, wszelkie naprawy (w tym również blacharsko – lakiernicze), wymiany
       elementów eksploatacyjnych,

5)   ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej OC, Auto Casco, NNW, Assistance,

6)   przeprowadzenie likwidacji ewentualnych szkód,

7)   holowanie samochodu w przypadku wystąpienia awarii, a następnie dostarczenie samochodu po
      naprawie do siedziby zamawiającego,

8)   zapewnienie samochodu zastępczego o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż
      określone w załączniku nr 1, dostępnego w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia
      zapotrzebowania, w każdej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z samochodu,

9)   zapewnienie dodatkowego kompletu opon na sezon zimowy oraz sezonową wymianę opon (letnie i
       zimowe) wraz z przechowywaniem,

10)  odbiór samochodu z siedziby zamawiającego, po zakończeniu okresu najmu.

Zamawiający we własnym zakresie pokrywał będzie jedynie koszty bieżącej eksploatacji, tj. paliwo, płyn do spryskiwaczy, utrzymanie pojazdu w czystości.

Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów niż czynsz najmu, który będzie stały w całym okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem przekroczenia łącznego limitu przebiegu, za który może zostać obciążony dopłatą za przekroczenie limitu wg. stawki określonej w formularzu ofertowym.
W przypadku niewykorzystania łącznego limitu przebiegu w okresie umowy, zamawiającemu przysługiwał będzie zwrot za przebieg poniżej limitu w wysokości określonej w ofercie.

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu:
 •  dowód rejestracyjny pojazdu;
 •  co najmniej dwa komplety kluczyków;
 •  dokumenty (polisy) potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek;
 •  instrukcję obsługi;
 •  kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji, oryginał lub kopię tych dokumentów,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania      
   wykonawcy;
 •  oryginał dokumentu gwarancji wystawiony przez producenta samochodu lub kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy.

2.    Termin realizacji zamówienia: najem samochodu – 48 miesięcy od dnia przekazania pojazdu
       zamawiającemu, które musi nastąpić do 14 dni od podpisania umowy.

3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
       zaoferowanie pojazdu o parametrach spełniających wymagania określone w załączniku nr 1
       do ogłoszenia o postępowaniu.

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail zp@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia,
      termin realizacji zamówienia oraz opis pozwalający na ocenę spełniania przez oferowany pojazd
      warunków wymaganych przez zamawiającego (preferowana tabela porównawcza) oraz być
      podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym
(załącznik nr 2), w jednej z niżej wymienionych form:

 •  w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
 •  za pośrednictwem faksu na numer 81 525-42-26,
 •  za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na    
   adres: zp@mpk.lublin.pl,       

w terminie do dnia 23.12.2016 r. do godz. 1200.
 

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na wynajem w okresie 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej (segment D). Nie otwierać przed dniem 23.12.2016 r.”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni.

8.   Warunki umowy: zostaną uzgodnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (wykonawca
       może załączyć do oferty projekt umowy, który zostanie wykorzystany przy ustalaniu ostatecznej    
       treści umowy).

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania:
      e-mail zp@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Wszelkie obsługi serwisowe, przeglądy, naprawy samochodu oraz sezonowa wymiana opon muszą być dokonywane na terenie miasta Lublina.
 • Samochód musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji
  i dopuszczenia do ruchu oraz powinien zostać zarejestrowany przez wynajmującego.

Załaczniki:
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna samochodu (pdf)
Załącznik nr 2 - Forumularz ofertowy (doc)  (pdf)

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

  

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem