Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-11-16

Postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę płynu - wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue) do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o., zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:
 
 

1.   Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa płynu – wodnego roztworu mocznika 32% (tzw. AdBlue), przeznaczonego do eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów z silnikami diesla spełniającymi normy EURO IV, V i VI, w szacunkowej ilości 294 000 litrów w okresie 2 lat od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w normie ISO 22241.

2. Termin realizacji zamówienia: w okresie 2 lat od podpisania umowy (przewidywany okres obowiązywania od grudnia 2016 r. do listopada 2018 r.)

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-   aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia uwzględniającą koszt dostawy, formę i termin płatności (w dniach kalendarzowych) oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

–         w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
      z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia
      25.11.2016r. do godz. 15:00.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę płynu AdBlue. Nie otwierać przed dniem 25.11.2016 r. do godz. 15:00”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni

8.  Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr. 1 do postępowania ofertowego.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Rutkowska Mariola,
tel. 81 71 00 388.

10.  Inne istotne warunki zamówienia: dostawy realizowane transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy,  jeden raz w tygodniu w ilości od 2000 do 3 000 litrów.

11. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 Załacznik nr. 1 (doc)

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem