Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-07-21

Ogłoszenie - Postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon oraz bieżnikowanie opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, zgodnie
z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Część pierwsza zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon, zgodnych z poniższym wyszczególnieniem:

- 11,00 R22,5   - szacunkowa ilość 16 szt.

- 245/70 R19,5 - szacunkowa ilość 30 szt.

- Kormoran C 275/70 R22,5 - szacunkowa ilość 240 szt.

- 315/60 R22,5 - szacunkowa ilość 100 szt.

b) Część druga zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest bieżnikowanie opon o rozmiarze 275/70 R22,5 na karkasach Zamawiającego - szacunkowa ilość 410 szt.

2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3. Termin realizacji zamówienia: sierpień 2016 r. – lipiec 2017 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

-  oświadczenie o odbiorcy zużytych opon wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania i transportu odpadów.

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: ceny poszczególnych typów opon (uwzględniające koszt dostawy do magazynu zamawiającego), producenta opon nowych, wzór i rodzaj bieżnika, okres i warunki gwarancji (min. 18 miesięcy), warunki płatności, termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz być podpisana przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin

w terminie do dnia 05.08.2016 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę opon. Nie otwierać przed dniem 05.08.2016 r.”

8. Termin związania ofertą: 30 dni

9. Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. do postępowania

10. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania:
Tomasz Och  -  tel. kom. 519 461 713.

11. Inne istotne warunki zamówienia:

· dostawa opon środkiem transportu i na koszt Wykonawcy,

· nieodpłatny odbiór zużytych opon

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załącznik:

Umowa projekt (doc)
 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem