Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2016-07-20

Ogłoszenie o postępowaniu - „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 30 autobusach komunikacji miejskiej”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na:

 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 30 autobusach komunikacji miejskiej”

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

  

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu ogniw fotowoltaicznych w 30 autobusach przegubowych, w tym: 27 marki Mercedes Benz 628 O 530 G Citaro oraz 3 marki Mercedes Benz 628 Conecto G. Panele fotowoltaiczne muszą bezpośrednio przetwarzać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która będzie wspomagała zasilanie instalacji pokładowej autobusu podczas pracy silnika spalinowego oraz w czasie postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej). Zamontowany system musi znacząco pokryć zapotrzebowanie pojazdu na energię elektryczną. W wyniku zastąpienia energii elektrycznej generowanej ze spalania oleju napędowego w silniku, darmową energią słoneczną, system musi zmniejszyć zużycie paliwa przez pojazdy, a tym samym ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.


Wymagania dotyczące systemu:

 •          Moc systemu - minimum 1,35 kWp.
 •          Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusu w sposób bezinwazyjny.
 •          Panele odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 •          Wspomaganie zasilania pojazdów w sposób optymalny do panujących warunków 
         pogodowych oraz pór roku.
 •          Wspomaganie zasilania pojazdów podczas pracy silnika spalinowego autobusu oraz
         podczas jego postoju z wyłączonym silnikiem (np. na końcowym linii komunikacyjnej).
 •          Zapewnienie pracy pozostałych paneli fotowoltaicznych przy awarii jednego lub kilku z nich.
 •          Całość systemu rozmieszczona na pojeździe optymalnie ze względu na długości
         przewodów elektrycznych, na których występują straty przesyłu energii.
 •          Zapewnienie rejestracji, co najmniej, następujących parametrów pracy systemu: moc
         całkowita [kW]; napięcie z baterii [V]; prąd ładowania [A]; energia całkowita [kWh]; energia
         dzienna [kWh]; energia dostarczona przez godzinę przy niezmiennych warunkach [kWh].

 

2.   Termin realizacji zamówienia: od września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów (nie wypełniać, jeżeli nie przewiduje się warunków udziału w postępowaniu):

 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1.1        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3.1.2    posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

3.1.3         dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

3.1.4    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.2    Dokumenty jakie muszą być dołączone do oferty:

3.2.1   Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1 do postępowania ofertowego).

3.2.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.3     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do postępowania ofertowego).

3.2.4   W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na dostawie i montażu systemu technologii fotowoltaicznej w co najmniej 20 pojazdach komunikacji miejskiej.

 

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą mailową.

Adres do korespondencji:

„MPK Lublin” Sp. z o.o.

ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin

fax: 81 525-42-26

e-mail: zp@mpk.lublin.pl

 

6.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia, okres gwarancji na system, termin realizacji zamówienia oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

– w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zmniejszającej zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin w 30 autobusach komunikacji miejskiej. Nie otwierać przed dniem 29.07.2016 r.

 

7.   Termin związania ofertą: 60 dni.

8.   Warunki umowy: zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

9.  Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Dariusz Purc – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 81 71-00-408, e-mail: zp@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia: ---------------------------

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)  (doc)

2.       Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pdf) (doc)

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem