Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2015-12-08

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Oferty na dostawy, zachowujące ważność od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016r., należy składać w oparciu o bazę asortymentową w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta
  • Nazwa - nazwa towaru.
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku

 

I. Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

 - produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz
   nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na wyrobie lub
   opakowaniach jednostkowych),

 - w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać
    oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych
    producentów.


2.  Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną
     środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
     Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
     ich  niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 305). Produkty objęte w/w przepisami muszą
     posiadać stosowne oznakowanie.

3. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części w
    pojeździe.

4.  Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na
     jego  koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów
     zamawiającego, zlokalizowanych w Lublinie:      ul. A. Grygowej 56.

5.  Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia doręczenia
     Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że
     dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

7. Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego.

 II. Zasady przygotowania i składania ofert


Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik
do zapytania).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena) Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.12. 2015 r. w następujących formach:

1. pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku
    elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

2. pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
    ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na sukcesywną
    dostawę nowych części zamiennych elementów nadwozia  autobusów i trolejbusów”
 
    Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty
    do zamawiającego.
 
    Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

    Ponadto oferta musi zawierać:

 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i
    Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli
    składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i
    zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

- oświadczenie o zaakceptowaniu określonych w zapytaniu cenowym zasad składania ofert oraz
   warunków realizacji zamówień, którego wzór stanowi załącznik do zapytania.

III. Warunki realizacji dostaw

1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

 - zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę w
   oświadczeniu,

- zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być
  dostarczony w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00,

 - w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
   z zamówieniem odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
   z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

Do każdorazowej dostawy Wykonawca dołączy kopię zamówienia, którego dotyczy dostawa.

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację 
    
wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
     w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

 -  Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
     w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

3. Rezygnacja ze współpracy

       W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części zamówionego towaru
 Zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy
oraz wykluczyć Wykonawcę w przedmiotowej pozycji asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty oraz naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

1) Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2) Jeżeli Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

3) W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały okres obowiązywania niniejszej oferty.

5. Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, Wykonawca może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

Informacja dodatkowa w zakresie ZSZ

1. Zamawiający informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

2. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.

3. Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na jakość i poziom realizowanych przez niego zamówień.

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował
u wybranego Wykonawcy.

załączniki do zapytania:

Oświadczenie (doc)

Nadwozie I półrocze 2016 (xls)

Telefony kontaktowe:
Ewa Mazur (81) 7100-435
Mariola Rutkowska (81) 7100-388
Fax: (81) 52-56-844

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem