Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2015-10-16

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na: „Dostawę płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

     zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynu chłodniczego
do pojazdów niepodlegających gwarancji oraz zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych, których parametry określa załącznik nr 1 do postępowania ofertowego.

2.   Termin realizacji zamówienia:  w okresie 2 lat od podpisania umowy.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-  Certyfikat  zgodności Instytutu Transportu Samochodowego

-  Certyfikat  Bezpieczeństwa

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę i wszystkie informacje wymagane w załączniku nr 1 do postępowania ofertowego oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych tj. na wybrane przez wykonawcę pozycje Formularza oferty.

Oferty należy składać:

–         w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
      z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, 
      w terminie do dnia 23.10.2015 r. do godz. 15.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
w następujący sposób „Oferta na dostawę płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. Nie otwierać przed dniem 23.10.2015 r.”

7.    Termin związania ofertą: 30 dni

8.    Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr. 2 do postępowania ofertowego

9.    Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Mazur Ewa,
tel. 81 71 00 435.

10.  Inne istotne warunki zamówienia: wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w załączniku nr 1
do postępowania ofertowego.

Załącznik nr 1 (doc)

Załącznik nr 2 (doc)

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem