Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2015-06-02

Zapytanie ofertowe - zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów Marki Solaris Trollino i Ursus

 W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Oferty na dostawy, zachowujące ważność od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2015r., należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.
  • Nazwa - nazwa towaru.
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku
  • Cena oryginału
  • Cena zamiennika
  • Producent oferowanego zamiennika

I. Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

 - produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz
   nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na wyrobie lub
   opakowaniach jednostkowych),

 - w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać
    oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych
    producentów.

2.  Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną
     środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
     Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
     ich  niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 305). Produkty objęte w/w przepisami muszą
     posiadać stosowne oznakowanie.

3. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części w
    pojeździe,  nie dłuższe jednak niż 15 miesięcy od daty dostawy.

4.  Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na
     jego  koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów
     zamawiającego, zlokalizowanych w Lublinie:      ul. A. Grygowej 56.

5.  Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia doręczenia
     Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że
     dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

7. Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego.

 II. Zasady przygotowania i składania ofert


Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik
do zapytania).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena) Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.06. 2015 r. w następujących formach:

1. pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku
    elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

2. pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
    ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na sukcesywną
    dostawę szyb do autobusów i trolejbusów”
 
    Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty
    do zamawiającego.
 
    Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

    Ponadto oferta musi zawierać:

 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i
    Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli
    składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i
    zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

- oświadczenie o zaakceptowaniu określonych w zapytaniu cenowym zasad składania ofert oraz
   warunków realizacji zamówień, którego wzór stanowi załącznik do zapytania.

III. Warunki realizacji dostaw

1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

 - zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę w
   oświadczeniu,

- zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być
  dostarczony w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00,

 - w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
   z zamówieniem odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
   z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

Do każdorazowej dostawy Wykonawca dołączy kopię zamówienia, którego dotyczy dostawa.

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację 
    
wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
     w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

 -  Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
     w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

Rezygnacja ze współpracy

       W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części zamówionego towaru
 Zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy
oraz wykluczyć Wykonawcę w przedmiotowej pozycji asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty oraz naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

1. Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, Wykonawca może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały okres obowiązywania niniejszej oferty.

Informacja dodatkowa:

1. Zamawiający informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

2. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.

3. Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na jakość i poziom realizowanych przez niego zamówień.

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował
u wybranego Wykonawcy.

załączniki do zapytania:

Oświadczenie (doc)

Szyby II półrocze 2015 (xls)

Telefony kontaktowe:
Ewa Mazur (81) 7100-435
Mariola Rutkowska (81) 7100-388
Fax: (81) 52-56-844
 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem