Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-12-12

Zapytanie cenowe - sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris i Trollino.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów i trolejbusów zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów marki: Autosan, Ikarus, Jelcz, Mercedes, Solaris i Neoplan oraz trolejbusów marki Solaris i Trollino.
 

Oferty na dostawy , zachowujące ważność od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  •  Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.
  • Nazwa - nazwa towaru.
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku
  • Cena oryginału
  • Cena zamiennika
  • Producent oferowanego zamiennika

I.      Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1.    Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

-        produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),

-        w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych producentów. 

2.    Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 951 z późn.zm.). Produkty objęte w/w przepisami muszą posiadać stosowne oznakowanie.

3.    Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy.

4.    Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów zamawiającego zlokalizowanych w Lublinie: ul. A. Grygowej 56 i al. Kraśnicka 25.

5.    Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

6.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

7.    Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego.

 
II.     Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik do zapytania).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena) Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. w następujących formach:

1.   pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

2.        pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę części nowych części zamiennych nadwozia i podwozia do autobusów i trolejbusów”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać:

-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

-     oświadczenie o przyjęciu określonych w zapytaniu cenowym zasad składania ofert oraz warunków realizacji zamówień wynikających z niniejszej oferty, które stanowi załącznik do zapytania.

 
III. Warunki  realizacji dostaw

1.       Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

-   zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę w oświadczeniu,

-   zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1400,

-     w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy z zamówieniem odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

2.  W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

-     Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

-     Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

Rezygnacja ze współpracy

1.        Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2.        Jeżeli Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

3.     W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

4.     Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, Wykonawca może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały okres obowiązywania niniejszej oferty.

 

Informacja dodatkowa: 

1.     Zamawiający informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

2.   Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.

3.    Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na jakość i poziom realizowanych przez niego zamówień.

 

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego Wykonawcy. 

Załączniki do zapytania:

Części do nadwozia i podwozia (xls)
Oświadczenie (doc)

  
Telefony kontaktowe:
Ewa Mazur (81) 7100-435
Mariola Rutkowska (81) 7100-388
Fax: (81) 52-56-844
 
 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem