Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-09-10

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu filtrów, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

Oferty na dostawy filtrów, zachowujące ważność do dnia 31 grudnia 2014 r., należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

 • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.

 • Nazwa - nazwa towaru.

 • JM - jednostka miary

 • Zużycie w roku 2013

 • Zużycie okresie 01.01-31.08.2014 r.

 • Cena oryginału

 • Cena zamiennika

 • Producent oferowanego zamiennika

         I.  Oferty należy składać przyjmując następujące zasady: 

 1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

 • produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz nazwę producenta (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),

 • w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania filtrów innych producentów.

 1. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy.

 2. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów zamawiającego zlokalizowanych w Lublinie: 
  ul. A. Grygowej 56 i al. Kraśnicka 25

 3. Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

 5. Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego.

 6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania niezmienionych cen produktów przez cały okres obowiązywania złożonej oferty.

 

         II . Zasady przygotowania i składania ofert

         Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik do zapytania).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena) Pozycje asortymentowe, na które Wykonawca nie składa oferty powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2014 r. w następujących formach:

          - pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku
          elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,

         - pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
          ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na
           sukcesywną  dostawę filtrów”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.
Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.
Ponadto oferta musi zawierać:

 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),
 - oświadczenie o przyjęciu określonych w zapytaniu cenowym zasad składania ofert oraz warunków realizacji zamówień wynikających z niniejszej oferty, które stanowi załącznik do zapytania.

 

       III. Warunki realizacji dostaw

       1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:
     - zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę w
       oświadczeniu,
     - zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być
      dostarczony w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00,

     - w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy z zamówieniem odmówi
     przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego z zamówieniem nie przerywa biegu terminu 
     realizacji zamówienia.

     2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację
     wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

    - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 48 godzin od daty
     otrzymania protokołu reklamacyjnego.

    - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
      w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

         IV. Rezygnacja ze współpracy

 1. Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

 2. Jeżeli Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

 3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.


        Informacja dodatkowa:

 1. Zamawiający informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.

 2. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.

 3. Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na jakość i poziom realizowanych przez niego zamówień.
   

      Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem
      o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego Wykonawcy.

 Telefony kontaktowe:
  Ewa Mazur (81) 7100-435
  Mariola Rutkowska (81) 7100-388
  Fax: (81) 52-56-844

 Załączniki do zapytania:
- Filtry 2014 (xls)
- Oświadczenie (doc)

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem