Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-09-08

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości około 30 m3 w okresie zimowym 2014/2015 o następujących parametrach:

 - wartość opałowa nie mniejsza niż 42MJ/kg
 - zawartość siarki nie wyższa niż 0,2%
 - temperatura zapłonu powyżej 55 oC
 - temperatura płynięcia nie mnie niż – 20 oC
 - gęstość w temp. 15 oC nie większa niż 860 kg/m3

Dostawy oleju opałowego realizowane będą w ramach jego ceny transportem wykonawcy do kotłowni „MPK Lublin” Sp. z o.o., zlokalizowanej w Lublinie przy ul. L. Stefczyka 40.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, wynikającego z panujących warunków pogodowych w okresie zimowym 2014/2015.

Zamówienia składane będą z 2-dniowym wyprzedzeniem, a wielkość jednorazowej dostawy wyniesie minimum 3 m3.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena brutto.

Wykonawca sporządza ofertę, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, podając: nazwę producenta oferowanego oleju opałowego, cenę hurtową netto producenta za 1 m3 z dnia 10.09.2014 r., kwotę upustu w złotych od ceny hurtowej producenta za 1 m3, cenę netto za 1 m3 uwzględniającą kwotę upustu w złotych, cenę ofertową netto za całość przedmiotu zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę ofertową za całość przedmiotu zamówienia brutto.

Cenę producenta na dzień 10.09.2014 r. należy udokumentować, np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj. koszty oleju opałowego oraz transportu i rozładunku.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena netto poszczególnych realizowanych dostaw oleju opałowego ustalana będzie na podstawie ceny hurtowej netto 1 m3, publikowanej na stronie internetowej jego producenta w dniu dostawy, pomniejszonej o kwotę upustu w złotych zaproponowaną w ofercie wykonawcy. Nadmieniamy, że upust od ceny hurtowej nie będzie podlegał zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz.15:00

Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na olej opałowy - proszę nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

 - pocztą na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
 - osobiście w kancelarii Spółki przy ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie negocjacji lub podpisania umowy.

Formularz ofertowy (doc)

Informacja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mpk.lublin.pl
 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem