Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-02-18

Zapytanie cenowe - zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu nowych części zamiennych do silników i osprzętu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy w/w części do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris.
Oferty na dostawy, zachowujące ważność do dnia 30 czerwca 2014 r., należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:
  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.
  • Nazwa - nazwa towaru.
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w  roku 2013
  • Zużycie w okresie od 1 stycznia do 10 lutego 2014 r.
  • Cena oryginału
  • Cena zamiennika
  • Producent oferowanego zamiennika
I. Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:
1.    Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:
-   produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),
-   w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać oznaczenie tego producenta. Wówczas nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych producentów. 
2.    Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3.  Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów zamawiającego zlokalizowanych w Lublinie: ul. A. Grygowej 56 i al. Kraśnicka 25.
4.    Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
5.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.
6.    Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby  Zamawiającego.
 II. Zasady przygotowania i składania ofert
Oferty cenowe należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załączniki do zapytania).
Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny 
i pozycje zgodnie z szablonem.
Plik stanowiący ofertę cenową musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe i kolumny także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.
Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je 
w odpowiednie rubryki.
W przypadku podania ceny zamiennika bezwzględnie należy podać producenta oferowanego zamiennika.
Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania 
i porównywania.
Ponadto oferta musi zawierać:
-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów  
i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),
-  oświadczenie o przyjęciu określonych w zapytaniu cenowym warunków, które stanowi załącznik do zapytania.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2014 r. w następujących formach:
1. pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres  zaopatrzenie@mpk.lublin.pllub na nośniku elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
2. pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę nowych części zamiennych do silników i osprzętu”
Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.
III. Warunki  realizacji dostaw
1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego zamówienia:
-     zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę 
w oświadczeniu,
-     zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1400,
-     w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy 
z zamówieniem odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego 
z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.
-     Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad 
w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.
-     Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie zamówionego towaru, Zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz usunąć ofertę Wykonawcy w przedmiotowej pozycji na okres obowiązywania oferty.
4. Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną na adreszaopatrzenie@mpk.lublin.pl o niemożności realizacji zamówienia.
Załaczniki do zapytania: 
 - Silnik z osprzętem (plik EXCEL)
 - oświadczenie (plik DOC)
Informacja dodatkowa:
1.      Zamawiający  informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004.
2.    Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.
3.    Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na jakość i poziom realizowanych przez niego zamówień.
 
Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego wykonawcy. 
Telefony kontaktowe:
Ewa Mazur (81) 7100-435
Mariola Rutkowska  (81) 7100-388
Fax: (81)  52-56-844
 
 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem