Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-02-14

Zapytanie cenowe - sukcesywna dostawa szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu szyb, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino.

       Oferty na dostawy szyb, zachowujące ważność do dnia 30 czerwca 2014 r., należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

 • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
 • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.
 • Nazwa - nazwa towaru.
 • JM - jednostka miary
 • Zużycie w ostatnim roku
 • Zużycie w bieżącym roku
 • Cena oryginału
 • Cena zamiennika
 • Producent oferowanego zamiennika
   

 I. Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

   - produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego
     oraz   nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na
     wyrobie lub    opakowaniach jednostkowych),
-    w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać
     oznaczenie tego producenta. Wówczas nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych
     producentów.

2. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy lub zleconym przez Wykonawcę na jego
    koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynów
    zamawiającego  zlokalizowanych w Lublinie:  ul. A. Grygowej 56 i al. Kraśnicka 25.

4. Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na
    konto podane na fakturze, pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

6. Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego.

 

 II. Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik do zapytania)

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe i kolumny także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika bezwzględnie należy podać producenta oferowanego zamiennika.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2014 r. w następujących formach:

1. pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub na nośniku 
    elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
2. pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o.,
    ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na sukcesywną 
    dostawę szyb”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i 
  Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli
  składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i 
  zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),
- oświadczenie o przyjęciu określonych w zapytaniu cenowym warunków, które stanowi załącznik do
  zapytania.

 III. Warunki realizacji dostaw

1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego zamówienia:
  - zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez Wykonawcę w 
    oświadczeniu,
  - zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być
    dostarczony w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00,
  - w przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
    z zamówieniem odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
    z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy zamawiający zgłosi reklamację
    wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
     w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

   - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
     w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie zamówionego towaru, Zamawiający może 
    zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz usunąć
    ofertę Wykonawcy w przedmiotowej pozycji na okres obowiązywania oferty.

4. Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia
    roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu
    otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną na adres 
    zaopatrzenie@mpk.lublin.pl  o niemożności realizacji zamówienia.

Załaczniki do zapytania:

 - szyby (plik EXCEL)
 - oświadczenie (plik DOC)

Informacja dodatkowa:

1.   Zamawiający informuje, że został wdrożony u niego Zintegrowany System Zarządzania Jakością i
      Środowiskiem oraz, że spełnia on wszelkie wymagania zawarte w normach EN ISO 9001:2008
      oraz EN ISO 14001:2004.

2.  Zintegrowany System Zarządzania obejmuje realizację usług komunikacji miejskiej oraz innych
     usług związanych z wynajmem taboru, naprawami pojazdów oraz usługami pomocniczymi.

3.  Zgodnie z wymogami ZSZ prowadzona jest systematyczna ocena Dostawców. Ocena dokonywana
     jest w oparciu o kryteria przedmiotowe, tj. kryteria związane z przedmiotem zamówienia
     oraz kryteria podmiotowe dotyczące sposobu obsługi przez danego Dostawcę, mające wpływ na
     jakość i poziom  realizowanych przez niego zamówień.

     Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze 
     pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego wykonawcy.

     Telefony kontaktowe:
     Ewa Mazur (81) 7100-435
     Mariola Rutkowska (81) 7100-388
     Fax: (81) 52-56-844
 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem