Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2013-02-22

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące opiekę profilaktyczną w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników: badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, w tym z pracującymi w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, a w szczególności:

- badania profilaktyczne według stanowiska pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne),

- wydawanie orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem i wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- wykonywania badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z wykonywaną pracą,

- wykonywanie szczepień ochronnych (bez kosztu szczepionki),

- zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne chorobowy związane w wykonywaną pracę,

- udzielanie i organizowanie pierwszej pomocy medycznej dla pracowników w nagłych zachorowaniach i wypadkach z godnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy i służbie medycyny pracy, po zgłoszeniu się poszkodowanego do przychodni medycyny pracy.

2. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnianych pracowników : 1188 osób,  w tym kierowcy autobusu/trolejbusu: 718 osób.

- przewidywana ilość osób podlegających badaniom okresowym w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.:  633 osoby.

- przewidywana ilość osób podlegających badaniom okresowym w celu uzyskania orzeczenia psychologicznego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.:  221 osób.

- przewidywana ilość badań kierowców po obowiązkowych szkoleniach okresowych od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.:  272 osoby.

3. Wymagania:

- wyznaczenie stałego opiekuna dla Spółki do kontaktów i organizacji obsługi medycznej,

- wykonanie badań i wydania orzeczenia końcowego w ciągu jednego dnia.

4. Oprócz ceny prosimy również o podanie:

- warunków płatności,

- miejsca świadczenia usług.

5. Warunki cenowe prosimy określić:
 
a) Wariant I

Prosimy o podanie stałej opłaty ryczałtowej: ………………… zł netto/na jednego zatrudnionego.

Stan zatrudnienia weryfikowany na pierwszy dzień każdego kwartału.

Koszt usług zdrowotnych określany będzie jako iloczyn zatrudnionych osób na pierwszy dzień kwartału
i kwoty ryczałtu na 1 zatrudnionego.

 b) Wariant II -  zgodnie z poniższym wzorem:
 
Lp.
Nazwa usługi
Cena netto w zł
1.
 

Udział lekarza w posiedzeniach komisji BHP za 1 godzinę

 

…….. zł netto/za godzinę

2.

Wizytacja stanowisk pracy:

a) planowa (zgodnie z ustawą o medycynie pracy art. 12)
za 1 godzinę

b) na wiosek pracodawcy (np. nakaz PIP lub innego organu kontrolnego) za 1 godzinę

(w cenę wliczone wszystkie koszty dojazdu zespołu: lekarz, pielęgniarka, kierowca)

 
 

…….. zł netto/za godzinę

 

……. zł netto/za godzinę

3.

Przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy w celu dokonania oceny warunków pracy

 

……. zł netto/za godzinę

4.
Badania  wstępne i okresowe oraz wydanie orzeczenia dla pracownika – w zł netto za jedno orzeczenie:
 
 
a)

dla kierowcy autobusu/trolejbusu – kat. D

 
 

………………… zł netto

b)

dla kierowcy autobusu/trolejbusu – kat. D – orzeczenie psychologiczne

 

………………… zł netto

c)

dla pracownika kierującego pojazdem – kat. B

 

………………… zł netto

d)

dla pracownika kierującego pojazdem - kat B. + przewóz osób niepełnosprawnych

 

………………… zł netto

e)

dla pracownika kierującego pojazdem – kat. C

 
 

………………… zł netto

f)

dla pracownika kierującego pojazdem uprzywilejowanym

 
 

………………… zł netto

g)

dla pracownika obsługującego wózek widłowy

 
 

………………… zł netto

h)

dla pracownika obsługującego wózki jezdniowe o napędzie silnikowym

 

………………… zł netto

i)

dla pracownika bez narażeń

 
 

………………… zł netto

j)

dla pracownika administracyjno-biurowego + praca z komputerem

 

………………… zł netto

k)

dla kierowników, dyrektorów, prezesów (osoby decyzyjne)

 
 

………………… zł netto

l)

dla pracownika pracującego w systemie zmianowym (w tym praca w nocy)

 

………………… zł netto

ł)

dla pracownika pracującego na wysokości do 3 m

 
 

………………… zł netto

m)

dla pracownika pracującego na wysokości powyżej 3 m

 
 

………………… zł netto

n)

dla pracownika obsługującego żuraw stacjonarny

 
 

………………… zł netto

o)

dla pracownika obsługującego żuraw samojezdny o udźwigu
do 32 t

 

………………… zł netto

p)

dla pracownika manewrującego po terenie zajezdni i warsztatu autobusem/trolejbusem (kat. prawa jazdy B lub D)

 

………………… zł netto

5.

Badanie profilaktyczne kontrolne oraz wydanie orzeczenia

 

………………… zł netto

6.

Wydanie odpisu orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego

 

………………… zł netto

 

6.  Oferty prosimy złożyć w formie pisemnej na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z o.o.

ul. Antoniny Grygowej 56

20-260 Lublin

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11 marca 2013 roku, do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Grygowej 56 (kancelaria, pokój 2, parter). 

Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Antoniny Grygowej 56,

20-260 Lublin

i oznakowana ,,Oferta – medycyna pracy” oraz powinna zawierać dopisek ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Ponadto koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę.

Oferty złożone po terminie i niezgodnie z naszymi wymaganiami nie będą rozpatrywane.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

7. Osoba do kontaktu:

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich

Anna Wolińska

tel. 81 71 00 445,

e-mail: awolinska@mpk.lublin.pl

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem