Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2012-06-01

Zapytanie ofertowe na kontrolę okresową budynków

  

            Lublin, dn. 01-06-2012 r.

           

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
  1. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, tel. (81) 71-00-300,

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terminie do 17 czerwca 2012 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane kontroli okresowej budynków:

 

 
lp.

 

Nazwa inwentarzowa

 

Powierzchnia użytkowa m2


 Budynki przy ul. Grygowej 56:

 

1
Stacja Transformatorowa
360,10
2
Budynek Administracyjny
1178,90
3
Budynek Dyspozytorni
347,10
4
Budynek Siłowni i Maszyn
865,84
5
Budynek Portierni
438,90
6

Magazyn Wielobranżowy /3 kondygnacyjny/

2900,90


 Budynki przy al. Kraśnickiej 25:

 

7
Hala Przeglądowa OC
1070,10
8
Budynek zajezdni i garaży
357,33
9
Budynek Podstacji Helenów
222,80
10
Budynek Dyspozytorni
235,00
11

Budynek Magazynowy / wysoki /

378,60
12

Oponiarnia - silnikownia i hamownia

344,14
13

Dobudówka Hali OC - Diagnostyka

445,00
14

Hala Obsług. Napraw. z łącznikiem socj.

1118,00


Budynki poza Zajezdniami:

 

15

Podstacja ul. Szczerbowskiego 8

805,00
16

Stacja Prostownikowa ul. Garbarska 1

762,40


 III. Wymagania odnośnie Wykonawców:

 Oferty mogą składać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

· Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· zapewnią przeprowadzenie kontroli budynków przez: osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i wykształceniu wyższym, (co najmniej inżynierskim) lub rzeczoznawców budowlanych posiadających uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej pełnych. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotowych budynków i wraz z ofertą złożyć stosowne oświadczenie.

 IV. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 5 czerwca 2012 roku do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grygowej 56, (kancelaria pokój 2, parter). Koperta powinna być zaadresowana następująco: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin i oznakowana: „Oferta na kontrolę okresową budynków” oraz zawierać dopisek „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. Ponadto koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

 V. Ocena ofert.

 Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie
z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.mpk.lublin.pl.

VII. Informacje dodatkowe.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:

1. Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego - Daniel Kluj, telefon 81 /71 00 414, /602 690 106/

2. Specjalista ds. eksploatacji zajezdni i utrzymania obiektów - Mieczysław Derkacz,
telefon 81/71 00 462, /793 118 016/

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem