Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2018-12-13

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504”

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: „Dostawę oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504,”  zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: dostawa oryginalnych części do obsług technicznych łopatkowych 
      sprężarek powietrza HYDROVANE 504, w asortymencie określonym załącznikiem nr 1 do
      ogłoszenia o postępowaniu. W w/w załączniku zawarty został harmonogram dostaw w określonej
      ilości asortymentowej. 

2.   Termin realizacji zamówienia:  1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-     aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu  
      działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
      Gospodarczej)  oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego
      ofertę do reprezentacji,  jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń
      (np. Pełnomocnictwo).

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić  w języku polskim, w formie
      pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji
      zamówienia oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych (uwzględniające
      koszt dostawy), okres gwarancji, termin realizacji zamówień dodatkowych, formę i termin
      płatności oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

      Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
      do postępowania ofertowego:

–    w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
      z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia
      19.12.2018 r. do godz. 15:00.

      Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
      w następujący sposób „Oferta na dostawę oryginalnych części do obsług technicznych
      łopatkowych sprężarek powietrza HYDROVANE 504. Nie otwierać przed dniem 19.12.2018 r.”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni

8.   Warunki umowy: zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr. 2 do postępowania 
      ofertowego.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania:

      Mariola Rutkowska tel. 537 257 257 lub Marcin Kocot tel. 694 447 575.

10. Inne istotne warunki zamówienia: dostawy realizowane na koszt dostawcy w terminach
      określonych harmonogramem oraz w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na podstawie
      dodatkowego zamówienia.

11. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
      przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załaczniki do postępowania:
 
Załacznik nr 1 -  formularz ofertowy (doc)
Umowa dostawy projekt (pdf)
Klauzula informacyjna RODO (pdf)

 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem