Przejdź do treści
A     A     A

Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera


2013-07-17

Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób, realizowanym w lubelskiej komunikacji miejskiej

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINNYM REGULARNYM PRZEWOZIE OSÓB, REALIZOWANYM W LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

§ 1

Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób, realizowanym w lubelskiej komunikacji miejskiej, w ramach publicznego transportu zbiorowego zwane dalej „przepisami porządkowymi” obowiązują na liniach lubelskiej komunikacji miejskiej, w tym na liniach funkcjonujących na podstawie zawartych porozumień komunalnych.


§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o p.t.z”;
2) operatorze – należy przez to rozumieć operatorów publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu ustawy o p.t.z., czyli przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, którzy zawarli z organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach lubelskiej komunikacji miejskiej;
3) przewoźniku - należy przez to rozumieć przewoźnika w rozumieniu ustawy o p.t.z., czyli przedsiębiorcę upoważnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
4) kontrolerze – należy przez to rozumieć osoby uprawnione do kontroli na mocy upoważnień organizatora;
5) podróżnym – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z przewozu pojazdem operatora.


I. Przepisy dotyczące zachowania w pojeździe

§ 3

Podróżny zobowiązany jest stosować się do określonych niniejszą uchwałą przepisów porządkowych oraz odnośnych obowiązujących przepisów prawa.


§ 4

1. Podróżny zobowiązany jest do:
1) wsiadania i wysiadania z pojazdu wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach lubelskiej komunikacji miejskiej, po zatrzymaniu pojazdu i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności;
2) stosowania się do komunikatów i znaków informacyjnych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz do wskazówek i poleceń kierowcy;
3) zwolnienia zajętego miejsca oznaczonego znakiem graficznym „dla inwalidy” lub „dla osób z dzieckiem na ręku” na rzecz osoby uprawnionej;
2. W pojazdach zabrania się:
1) picia alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania substancji odurzających;
2) spożywania artykułów spożywczych mogących spowodować zanieczyszczenie odzieży innych podróżnych lub pojazdu;
3) zanieczyszczania lub zaśmiecania pojazdu, niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu, np. poprzez malowanie czy zarysowywanie;
4) wyrzucania przez okna lub drzwi pojazdu jakichkolwiek przedmiotów;
5) wychylania się przez okno lub opierania się o drzwi pojazdu podczas jazdy;
6) wsiadania i przebywania w pojeździe na łyżwach, łyżworolkach, wrotkach itp.;
7) zakłócania spokoju w pojeździe poprzez zachowywanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub używanie wszelkiego sprzętu zakłócającego spokój (np. głośno odtwarzającego muzykę);
8) żebrania i sprzedaży obnośnej;
9) wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu po sygnale dźwiękowym;
10) rozrzucania i rozdawania ulotek, materiałów reklamowych bez zgody organizatora (w odniesieniu do operatorów) lub przewoźnika;
11) prowadzenia akcji kulturalnych, społecznych itp. bez zgody organizatora (w odniesieniu do operatorów) lub przewoźnika;


II. Przepisy dotyczące operatora / przewoźnika

§ 5

1. Kierowca lub kontrolerzy są uprawnieni do niedopuszczania do przewozu lub polecenia opuszczenia pojazdu przez osoby zagrażające bezpieczeństwu, porządkowi w transporcie, zakłócające spokój w pojeździe lub osoby uciążliwe dla innych podróżnych, w szczególności osoby w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub użycie środków odurzających, a także osoby agresywne. Osobom takim nie przysługuje zwrot należności za przejazd.
2. W przypadku odmowy opuszczenia pojazdu przez osoby, o których mowa w ust.1, kierowca lub kontroler ma prawo do wezwania Straży Miejskiej.


III. Przepisy dotyczące przewozu zwierząt i rzeczy.

§ 6

W pojazdach zabronione jest przewożenie:
1. przedmiotów o wymiarach przekraczających wielkości ustalone przez organizatora (w odniesieniu do operatorów) lub przewoźnika,
2. zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych;
3. przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
4. broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem broni uprawnionych funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby;
5. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży;
6. zwierząt i rzeczy na miejscach przeznaczonych do siedzenia.


§ 7

W pojazdach można przewozić zwierzęta i rzeczy, w szczególności według zasad:
1. zwierzęta i rzeczy, z wyłączeniem wymienionych w § 6, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia ich w pojeździe w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu, nieograniczający widoczności dla kierowcy, nieutrudniający przejścia oraz niezagrażający innym podróżnym (np. plecak na plecach);
2. zwierzęta i rzeczy w czasie przewozu powinny być odpowiednio zabezpieczone, np. pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy, drobne zwierzęta w stosownych pojemnikach, a rzeczy w opakowaniach uniemożliwiających ich rozsypanie, rozbicie itp.;
3. podróżny winien posiadać przy sobie i okazać na żądanie kierowcy lub kontrolerów aktualne, wymagane stosownymi przepisami prawa, świadectwa szczepienia przewożonego zwierzęcia;
4. przewóz zwierzęcia i rzeczy może odbywać się wyłącznie pod stałym i ścisłym nadzorem podróżnego.


§ 8

(unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego nr PN-II.4131.243.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.)

 

IV. Przepisy końcowe

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 10

Traci moc uchwała nr 979/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przepisów porządkowych w środkach gminnego transportu zbiorowego.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem