Przejdź do treści
A     A     A

Aktualności


2019-08-26

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż trolejbusu m-ki Solaris Trollino 12M o nr rejestr. LU 8659K

  PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż trolejbusu m-ki Solaris Trollino 12M o nr rejestr. LU 8659K
 

Dane trolejbusu przeznaczonego do sprzedaży

Lp.
Marka i typ
Nr rejestr.
Nr fabryczny VIN
Rok
produkcji

Cena wywoławcza brutto
w zł

1.

Solaris Trollino 12M

LU 8659K

SUU2411607BPN1173
2007
123000,00
 

Ogólny stan techniczny trolejbusu oceniony jest jako dobry. Trolejbus eksploatowany był w warunkach miejskich, podczas wykonywania zadań i potrzeb Zakładu Trolejbusowego „MPK Lublin” Sp. z o. o. Trolejbus posiada ślady normalnej eksploatacji, które są adekwatne do przebiegu, okresu i sposobu jego użytkowania. Pojazd wycofany z eksploatacji, nie posiada aktualnych badań technicznych.

 
 

Ogólne warunki składania ofert na zakup trolejbusu

1.      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na kupno trolejbusu.

2.      Ofertę należy składać na "Formularzu ofertowym” (Załącznik Nr 1).

3.      Oferty pisemne wraz z wymaganymi załącznikami na kupno trolejbusu należy składać w

Kancelarii „MPK Lublin” Spółka z o. o. ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin w godzinach 7:00-15:00 do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż trolejbusu m-ki   SOLARIS TROLLINO 12M o nr rejestr. LU 8659K”.

4.      Spółka zastrzega, że rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone poprawnie
         i zgodnie z warunkami przetargu.

5.      Do oferty obowiązkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

   1)     Aktualny wpis do KRS  lub CEIDG lub innych właściwych rejestrów, (jeśli
           ofertę składa przedsiębiorca); numer i seria dowodu osobistego, jeśli ofertę składa
           osoba fizyczna;

    2)   Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 "Oświadczenie Oferenta”.

6.       Oferta i wszystkie załączone do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia muszą
          być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego
          (osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
          działalności gospodarczej, bądź umocowane do składania oświadczeń woli
          na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione).

7.       Oferta złożona przez Oferenta z ceną niższą niż wywoławcza nie będzie rozpatrywana.

8.       Sprzedający ma prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego na
          każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

9.       Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
          zaoferowali tę samą cenę nabycia trolejbusu.

10.     Sprzedający zawiadomi oferenta ustalonego, jako Nabywcę i określi termin zawarcia
          umowy, formę zapłaty i  przekazania trolejbusu, zgodnie z załącznikiem
          nr 3 do ogłoszenia przetargowego. Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem
          w terminie do 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze Oferenta.

11.     Oferent po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty, zobowiązany jest odebrać trolejbus
          w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, własnym staraniem i na własny
          koszt z miejsca wskazanego przez sprzedającego. Odbiór trolejbusu powinien
          odbyć się przy zachowaniu zasad ostrożności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.     Zakupiony trolejbus nie podlega zwrotowi ani reklamacji.

13.     Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie
          uzupełnia wyposażenia sprzedawanego trolejbusu.

14.     Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
          Sprzedający może wybrać inną ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

15.     Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty kupna, zobowiązany jest
          do dokonania oględzin trolejbusu w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
          Rezygnacja z oględzin trolejbusu przed złożeniem oferty i zawarciem umowy kupna
          sprzedaży odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego.

16.     Trolejbus można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-14:00 w miejscu i na terenie
          wskazanym przez Sprzedającego, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem MPK
          Panem Piotrem Hołyszko, tel. 694447888.

 
Kryteria oceny oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną nabycia trolejbusu oraz spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu przetargowym.

Załaczniki:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy do przetargu (docx)
Załącznik Nr 1 do umowy - Protokół przekazania pojazdu (docx)
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Oferenta do złożonej oferty (docx)
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy (docx)

 
 
 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem